Kết quả thử nghiệm phân bón Multimolig-M từ trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm tại tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.