Cây lộc vừng tại Thái Nguyên

Kết quả thu được sau khi sử dụng phân bón lá Multimolig-M